به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - سازمان ملل نیاز به اصلاحات كلی دارد واما ....حق وتو و عضویت دایم 5 كشور یعنی دیكتاتور ی

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

سازمان ملل نیاز به اصلاحات كلی دارد واما ....حق وتو و عضویت دایم 5 كشور یعنی دیكتاتور ی

تاریخ:چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394-04:31 ب.ظ

سازمان ملل  اصلاحات كلی نیاز  دارد واما ....حق وتو و عضویت دایم  5 كشور  یعنی دیكتاتور ی
 
واقعا جای سوال است..در سازمان مللی كه تمام ملل د آن عضو هستند  همانند مجلس شورای ملی شاهنشاهی است كه مردم انتخاب می كنند  و شورای امنیت همانند مجلس سنا كه از 60 نفر  آن30  توسط مردم و 30 نفر توسط توسط شاه دیكتاتور...حتی انتخاب دبیركل  بدون توافق شورای امینت سازمان ملل غیر ممكن است و در منشور سازمان ملل شورای امنیت بعنوان دایه یا قیم جهان كا ر می كند...دبیركل بجای شاه است كه بدون شورای امنیت هیچ قدرتی ندارد ..بنظر من ساختار قانون اساسی مشروطه همانوریكه ازانگلیس و فرانسه گرفته شده است ..منشور سازمان ملل و ساختار شورای امنیت سازمان ملل از قوانین مشروطه انگلیس و بعضی قوانین ناقض فرانسه گرفتهش ده است. در تاسیس سازمان ملل كه اكثر كشورها شاهان و دیكتاتورهای بی مغز و بدون فكر و خون ریز داشتند و از سیاسیت سر نمی آوردند یا خیلی از كشورها تحت استعمار بیشتر انگلیس و بقیه فرانسه و آمریكا ،شوروی و چین قرار داشتند   سازمان ملل دست این چند كشور بود و امپرطوری عثمانی شكست خورده بود و ایران در اشغال انگلیس و روسیه بود دولت مستقل نداشت و اكثریت كشورهای اسلامی تحت اشغال غربی ها بودند ..منشور سازمان ملل و شورای امنیت بنفع  5 كشور نوشته شد.. بقیه كشك بودند...
اگر قرار بر جمعیت  بو د باید یك عضو شورای امنیت  هم از مسلمان بودند یا اگر به جمعیت مذهب بود ...مسیحان جهان یك هفتم جهان را تشكیل می دهند و مسلمانان هم یك هفتم جهان .. باید مسیحان یك رای داشتند نه 4 عضو آن عضو دایم سازمان ملل باشند ...یهودیان كه تكلیفشان محشص است اروپاییان و آمریكا  و روسیه همیشه از حق آنها بعنوان حق وتو استفاده كردند و اگر استفاده به حق وتو كشورها نگاه كنید بیشتر حق وتو اعضای دایم  شورای امنیت سازمان بنفع اسراییل استفاده شده است...
باید منشور حقوق بشر و كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تا حذف عضویت دایم و حق وتو 5 كشور اصلی  به حالت تعلیق در آید..چون منشو حقوق بشر سازمان ملل با ساختار غیر دموكراتیك و رای گیریی سازمان ملل جور نمی آید .. سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل دارد با دیكتاتوری و مصونیت 5 كشور اداره می شود این سازمان ملل به نفع 5 دیكتاتور است و منشور های سازمان ملل با بودن این 5 كشور قابل توجیه نیست ...
برای من همیشه جای سوال است بعنوان فعال  و كارشناس حقوق بشر جهانی این است چرا كشورهای سازمان ملل به این امر مهم اعتراض نمی كنند آخر چطور كشورهای فرانسه و آمریكا و انگلیس شعار و پرچم دار حقوق بشر و دموكراسی هستند ..خودشان باعث دیكاتوری در سازمان ملل و شورای امنیت هستند و عضویت دایم  و حق وتو خود دیكتاتوری مطلق پنج كشور در جهان است ( چون چین  و روسیه  كشور دموكراتیك نیستد از آنها انتظاری نمی رود لا اقل شعار حقوق بشر نمی دهند)

مثال ساده در مسئله به رسمیت شناختن  و عض.یت فلسطین در سازمان ملل با تهدید وتو غرب بخصوص آمریكا تاكنون مسكوت مانده است و تمام جنگ های خاور میانه  فلسطین  و ... است چون اگرفلسطین یك عضو سازمان ملل شود و دو كشور اسراییل و فلسطین تقسیم شود و بیت المقدس طبق خواست فلسطینان و یهودیان اشغالگر به دو بخش  پایتخت فلسطین و اسراییل تبدیل شود این دو كشور تاسیس مشكل خاور میانه حل می شود چون این بحث مقاله مجزا است این بحث را اینجا قطع می كنم...
 یا داعش كه بوجود آمد همین یزر سر این حق وتو غرب و روسیه است .. اگر نبود این حق وتو سازمان ملل در خصوص سوریه عمل می كرد الان جنگی در سوریه نبود و داعش  5 هزار كلیومتر خاك عراق و سوریه را اشغال رنمی كرد و  دولت اسلامی تشكیل نمی داد و اینقدر انسان كشته نمی شد ...
اگر ریشه نگاه كنیم ..اگر شوروی حق وتو نداشت وقتی افغانستان را اشغال می كرد شورای امنیت مستقل و با رای سازمان ملل بود قطعنامه علیه اشغال افغانستان در شورای امنیت صادر می كردندو غرب و كشورهای اسلامی دیگرنیاز نبود
القاعده و چریك ها و مجاهدین را تاسیس و تجهیز كنند و الان هم شاید بن لادن  شاهزاده سعودی زنده بود در گوشه ای  عربستان عشق و حالش را می كرد وچیزی بنام القاعده و تندروی اسلامی تاسیس  نمی شد  و اگر  القاعده نبود  دیگر خبری  از داعش و النصره و.. نبود همه زیر سر  شورای امنیت و حق وتو و عضویت دایم 5 كشور است....
آیا برای شما سوال شده است چرا مقر سازمان ملل اصلی در آمریكا بقیه در اروپایی غربی است مگر  كشورهای آسیایی و افریقایی انسان نیستند مگر حق عضویت نمی دهند ..می دانید با استقرار سازمان ملل در آمریكا  این كشور مشروعیت جهانی پیدا می كند و ارزش پولش بالاست و میلیونها شغل از جانب  این مقر سازمان ملل برای آمریكا خرج می وشد و مثال ساده فقط نزدیك 170 كشور عضو و.. اینها ساختمان و نگهبان و نظا فچی و غذا و... می خواهند همه از آمریكا تامین می شود....مثال وقتی سران كشورها به آمریكا می رود اولا : آمریكا مشروعیت پیدا می كندو ارزش زمین و پول و.. بالا می رود و میلیارد ها دلار  از بابت ورود سران به خزانه آمریكا واریز می شود و مغازها و كارخانه ها و شركت های مكنیتی و پلیس و.. آمریكادر چند روز بودن سرران در آمریكا میلیارد میلیاردها دلار سود می كنند كه غیر قابل شمارش است ..
مثال مقر حقوق بشر سازمان ملل در ایروپا از بودن این مقر ها می دانید چقدر افراد آن كشورها مشغول و چند ین هزار شغل ایجاد می شود... چرا یك مقر هم در افریقا و اسیا تاسیس نمی شود ..
چرا مقر سازمان ملل را به اسیا نمی اورندمثال بیت المقدس ..طبق منشور سازمان ملل در سال 1948 كه كشور اسراییل  و فلسطین تاسیس شد ..بیت المقدس طبق تصویب  خود سازمان ملل یك شهر بین المللی است كه تاكنون توسط اسراییل اشاغل شده است  بنظر من  مقر اصلی سازمان ملل را از نیورك به بیت المقدس بیاوردند دیگر اختلافات فلسطین و اسراییل( اشغالی ) حل می شود...و بیت دالمقدس طبق مصوبه سازمان ملل 1948 یك شهر بین المللی باید توس ط سازمان ملل اداره شود...وقتی منشور سازمان ملل و شورای امنیت و منشور حقوق بشر را می خوانیم خیل اصلاحات می خواهد

باید حق عضویت 5 كشور و حق وتو این پنچ كشور  در شورای امنیت حذف و اعضای شورای امنیت موقتی با رای اعضای سازمان ملل باشد..

سازمان ملل ذر سال 1945 تاسیس شده با عضویت حدود 50 كشور جهان كه پنچاه كشور بیشتر آین 50 كشور در استعمار پنج كشور روسیه و فرانسه و آمریكا و چین ر، بریتانا  بودند...هماكون اكثریت كشورها از استعمار خارج شدند  و هماكنون حدود 170 كشور وجود دارد باید اصلاحات در منشور سازمان ملل و حقوق بشر و شورای امنیت انجام شود و مهم تر از همه  عضویت دایم و حق وتو پنچ كشور باید حذف شود این یعنی دیكتاتوری كامل 5 كشور در سازمان ملل و سازمان ملل مشروعیت قانونی نداردبا بودن حق عضویت دایم و حق وتو 5 كشور ومنشور ناقض و قدیمی... قوانین سازمان ملل باید بن روز رسانی و اصلاحات شود...

از سال 1945 تاکنون که سازمان ملل متحد تاسیس شده است،  روسیه(اتحاد شوروی ) 121 بار، آمریکا 79 بار، بریتانیا 32 بار، فرانسه 18 بار و چین 5 بار از حق وتوی خود در شورای امنیت این سازمان استفاده کرده اند.

"وتو" در ادبیات لاتین به معنای "ممنوع می کنم" است.  این کلمه برای لغو یکطرفه یک قانون به کار می رود و به این ترتیب وتو قدرت نامحدودی است که می تواند سبب جلوگیری از (نه تصویب) تغییرات خاص شود. در منشور سازمان ملل متحد هرگز کلمه ای به نام "وتو" قید نشده است. در حقیقت جهت تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت و اجرای آن، باید 9 رای از 15 رای اعضای شورا، شامل 5 عضو دائم و 10 عضو غیر دائم، موافق باشد. اما در منشور سازمان ملل متحد این عبارت صریحا ذکر شده است که " آرای همه اعضای دائم شورای امنیت باید موافق قطعنامه مطروحه باشند." این بدان معناست که در صورت مخالفت یکی از اعضای دائم با یک قطعنامه و صدور رای مخالف علیه آن، قطعنامه مذکور به اصطلاح "وتو" شده است.

حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت هموراه مورد انتقادات فراوانی بوده است. در واقع اتحاد جماهیر شوروی سابق و آمریکا با استفاده گسترده از حق وتو، نظام وتو را تا حدود زیادی بی اعتبار کرده اند. در حال حاضر، بسیاری از پیش نویس های قطعنامه ها به دلیل تهدید به استفاده از حق وتو توسط یکی از اعضای دائم، حتی به شورای امنیت ارائه نمی شوند. برای مثال در جنگ عراق (مارس 2003)، فرانسه و روسیه اعلام کردند که از هیچ قطعنامه ای مبنی بر جنگ علیه عراق حمایت نمی کنند. در نتیجه ایالات متحده، بریتانیا و اسپانیا پیش نویس خود را از دستور کار شورای امنیت خارج کرده و بدون بهره مندی از حمایت سازمان ملل وارد جنگ با عراق شدند. در دوران جنگ سرد، اتحاد جماهیر شوروی استفاده از حق وتو را تقریبا حق طبیعی و منطقی خود می دانست. در سال های اخیر نیز آمریکا به منظور حفاظت از دولت اسرائیل در مقابل انتقادها یا تلاش های بین المللی برای مهار تحرکات نظامی آن، مکررا از حق وتو استفاده کرده است.

وتو و انتقادات وارده:
منتقدان نظام وتو اشاره می کنند که برخی از قطعنامه هایی که تصویب می شود در عمل اجرا نمی شود. انتقاد عمده دیگر از نظام وتو این است که پنج عضو دائم، یعنی فاتحان جنگ جهانی دوم، دارای هیچ وجه اشتراک ژئوپولیتیکی در جهان امروز نیستند. این در حالی است که اگر حق وتو منسوخ شود، اکثریت آرا در شورای امنیت همسان خواهد شد و لذا شاهد تصویب قطعنامه های بیشتری خواهیم بود، موقعیت های بیشتری به عنوان عوامل تهدید علیه امنیت جهانی قلمداد خواهند شد، کشورهای بیشتری مواخذه می شوند و تحریم های بیشتری تصویب می شود.البته این نیازمند آن است که نظام اصلاح شده ای در شورای امنیت شکل گیرد که از توان اجرایی لازم و منابع مالی کافی جهت تحقق اهداف فوق برخوردار باشد، چرا که در حال حاضر اعضای دائمی شورای امنیت نزدیک به نیمی از بودجه کلی سازمان ملل را تامین می کنند.

تاکنون هیچ یک از پنج عضو دائمی شورای امنیت به تمایل خود برای واگذار کردن حق وتو اشاره ای نکرده است. با توجه به منشور سازمان ملل هر گونه تغییر در منشور سازمان ملل متحد باید از سوی هر پنج عضو این شورا تصویب شود.

روسیه:
کاربرد حق وتو از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق در نخستین سال های تاسیس سازمان ملل چنان عادی بود که آندره گرومیکو، وزیر امور خارجه این کشور طی سال های 1957 تا 1985، به "آقای نه" مشهور شده بود. طی 10 سال نخست آغاز به کار سازمان ملل، اتحاد جماهیر شوروی 79 بار از حق وتوی خویش استفاده کرد. در همین مدت چین تنها یک بار و فرانسه فقط دو بار از حق وتو استفاده کردند و سایر کشورها هرگز از آن استفاده نکردند.با این حال با گذشت زمان به تدریج از استفاده شوروی سابق از حق وتو کاسته شد. از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، روسیه تاکنون تنها دو بار از حق وتو استفاده کرده است: یک بار برای ممانعت از تصویب قطعنامه ای در انتقاد از نیروهای صرب بوسنی برای اقدام آنها در جلوگیری از دسترسی آژانس پناهندگان سازمان ملل به بیهاج در بوسنی و یک بار دیگر برای رد قطعنامه ای که قرار بود به منظور استفاده از منابع عملیاتی سازمان ملل در قبرس تصویب شود.

ایالات متحده:
8 وتو از 10 وتوی اخیر اعمال شده در شورای امنیت سازمان ملل توسط ایالات متحده بوده است که در این میان 7 مورد آن به نحوی مربوط به پیش نویس قطعنامه هایی در انتقاد از دولت اسرائیل بوده است.
آخرین مورد اعمال وتو از سوی آمریکا در اکتبر سال 2004 بود که این کشور پیش نویس قطعنامه ای در مورد درخواست توقف حملات نظامی ارتش اسرائیل در نوار غزه و خروج نیروهای اسرائیلی از این منطقه را وتو کرد. آمریکا در مجموع تاکنون پیش نویس 39 قطعنامه درباره اسرائیل را وتو کرده است. واشنگتن برای نخستین بار در ماه مارس سال 1970 از حق وتوی خویش استفاده کرد. آمریکا در آن سال همراه با بریتانیا پیش نویس قطعنامه ای درباره سرزمینی که قرار بود بعدا به زیمباوه بدل شود را وتو کرد. آمریکا همچنین تاکنون 10 قطعنامه در انتقاد از آفریقای جنوبی، 8 قطعنامه در انتقاد از نامبیا، 7 قطعنامه علیه نیکاراگوئه و 5 قطعنامه بر علیه ویتنام را وتو کرده است. آمریکا در 57 نوبت به تنهایی قطعنامه های مختلف را وتو کرده است.

بریتانیا:
بریتانیا تاکنون 32 بار از حق وتوی خود استفاده کرده است که در 23 مورد، آمریکا و در 14 مورد فرانسه نیز قطعنامه های مربوطه را وتو کرده اند. بریتانیا آخرین بار در سال 1989 از حق وتو استفاده کرد. در آن زمان آمریکا، فرانسه و بریتانیا به اتفاق قطعنامه ای برای محکوم کردن دخالت نظامی آمریکا در پاناما را وتو کردند. بریتانیا در 7 مورد تنها اعمال کننده حق وتو بوده است که در هر هفت مورد، قطعنامه ها به کشور رودزیا که بعدها زیمباوه نام گرفت، مربوط می شد. بریتانیا آخرین بار در سال 1972 به طور انفرادی از حق وتو استفاده کرد.

فرانسه:
فرانسه تاکنون 18 بار از حق وتو استفاده کرده است که 13 مورد آنها به اتفاق آمریکا و بریتانیا انجام شد. فرانسه دو قطعنامه را به اتفاق بریتانیا وتو کرده است که هر دو به بحران سوئز در سال 1956 مربوط می شود. فرانسه تاکنون تنها دو بار به طور انفرادی قطعنامه های شورای امنیت را وتو کرده است: یکی در سال 1976 در مورد اختلاف فرانسه و جزایر کومور (مجموعه جزایری در آفریقا) و دیگری در مورد اندونزی در سال 1947. فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی سابق یک بار در سال 1946 مشترکا قطعنامه ای را در مورد جنگ داخلی اسپانیا وتو کردند.

چین:
در فاصله سال های 1946 و 1971، کرسی چین توسط جمهوری چین (تایوان) اشغال شده بود که تنها یک بار از حق وتو برای مسدود کردن تقاضای عضویت مغولستان در سازمان ملل استفاده کرد. چین در سال 1972 دو قطعنامه را وتو کرد: یکی برای رد درخواست عضویت بنگلادش و دیگری به اتفاق روسیه در مورد وضعیت خاور میانه. چین یک بار نیز در سال 1999 قطعنامه ای را برای تمدید اختیارات نیروهای بازدارنده سازمان ملل در مقدونیه وتو کرد و یک بار دیگر در سال 1997 مانع از تصویب قطعنامه ای شد که هدف از آن اعزام 155 ناظر سازمان ملل به گواتمالا برای تایید اجرای آتش بس در آن کشور بود.

 با این وصف از حقو قدانها جهان و روسای جمهور ها ( از شاهان انتظار نمی رود ) انتظار داریم هر چه زودتر منشور سازمان ملل و شورای امنیت را اصلاح كنند و حق عضویت دایم و حق وتو 5 كشور دیكتاتور و برهم زننده نظم جهان را حذف كنند آنهم با رای مجمع عمومی ..دیگر نمی شود پنچ كشور جهان قلدوری كنند و خود را قیم جهان بدانند...
dardnews.ir

 اسماعیل اسدی دارستانی نویسنده و محقق و روزنامه نگار ( كارشناس  حقوق بین الملل خصوصی)


ژ"
نظرات() 
cacuocvn.net
سه شنبه 23 آبان 1396 06:02 ق.ظ
There is a rich diversity to the telltale songs which you will likely appreciate and help make
your life easier, and make it easier to get the music activity for My - Space you want, there is also a chance to select from different genres.

They will shun jobs high isn't help to the city involved.
The Open Video Project: This is site having a huge assortment of digital video for sharing.
188bet
دوشنبه 22 آبان 1396 04:30 ب.ظ
Many of these shows are located in bigger cities like New York or
Los Angeles, so you arrive at travel at no cost when you get into the finals.
A model with 3 CCD carries a sensor that sees every one of the different colors (Red, Green, and Blue) leading to superior color reproduction. This can be very advantageous for your requirements just like you're a fast learner, with just an effort, you could possibly learn all you
wanted to very easily and free.
188bet
دوشنبه 22 آبان 1396 03:31 ب.ظ
As a result of their efforts, Positive View's events have received coverage from the 3 global television networks and possess already been streamed for online viewing.
A model with 3 CCD carries a sensor that covers each one of the different colors (Red, Green, and Blue) producing
superior color reproduction. The first lesson you ought to learn along with
your online course is how to read chord charts.
m88
یکشنبه 21 آبان 1396 12:09 ب.ظ
The camera may make the brightest of scenes seem like it
was taken during an eclipse. " It was President Theodore Roosevelt who had given it the White House in 1901. The first lesson you should learn together with your online course is how to read chord charts.
o investidor de sucesso é bom
یکشنبه 21 آبان 1396 07:36 ق.ظ
Nos 2 casos, passado traz informações relevantes.
instagram girls
جمعه 19 آبان 1396 06:24 ق.ظ
Do you have any video of that? I'd love to find out more details.
astrology rings by zodiac society
پنجشنبه 18 آبان 1396 03:13 ق.ظ
learn vedic astrology online astrology rings by zodiac society an astrologer's day full story divine
harmony astrology blog astrology ketu in 10th house guru 6th house vedic astrology astrology celebrity birthdays moon sign astrology meaning how to read astrology oracle cards astrological predictions for 2018 midpoint formula calculator astrology find juno astrology 12th house lord in 4th house
vedic astrology astrology education in kolkata astrology sign may 29 rediff
money astrology cafe astrology monthly pisces astrological gemstones names arguments on astrology e-astrolog.ro ascendent astrology pisces 2017 june first house in vedic
astrology indastro taurus tomorrow astrology full moon eclipse astrology august 2017 astrology in the bible kjv celtic tree astrology willow pisces
april astrology zone property yoga in astrology astrology crab symbol dinathanthi astrology
thirumana porutham mystic astrology manjula name meaning astrology stowe's bible astrology
the bible founded on astrology my astrology today elle astrology
monthly cancer astronomy tower harry potter lego july 23 astrology leo meaning
astrology gemini ascendant vedic astrology shine yahoo astrology scorpio
daily overview free astrology tarot predictions astrology videos
in hindi what astrological sign is april 30
sagitarius astrology empty houses in astrology astrology zone cancer
full meaning of name mahesh in astrology
january 17 1984 astrology cafe astrology aquarius
love astrology zone cancer
virgo love horoscope monthly
پنجشنبه 18 آبان 1396 01:52 ق.ظ
pisces horoscope en espanol virgo love horoscope monthly financial horoscope for scorpio today daily horoscope susan miller virgo daily telegraph
newspaper horoscopes elle horoscopes uk horoscope for the month of july 2017 in hindi free online horoscopes and tarot readings july 10 horoscope
leo horoscope yahoo shine tomorrow cancer love horoscope monthly horoscope july 2017 cancer what month is virgo
horoscope capricorn horoscope susan miller 2017 next
month sagittarius horoscope daily leo horoscope yahoo shine free financial horoscope weekly love
horoscope capricorn july 21 birthday horoscope 2017 all horoscope constellations daily horoscope cainer leo horoscope by date of birth and time in marathi susan miller horoscope aries male leo horoscope june 6 horoscope gemini what
is may 14 horoscope sign astroyogi weekly horoscope january 13 horoscope birthday horoscope today aquarius california weekly horoscope aries in urdu aries career horoscope 2017 june horoscope
cancer man in love today horoscope for sagittarius prediction ganesha month
horoscope for gemini chinese virgo daily horoscope something about leo horoscope in urdu
leo daily horoscope ganesha aol libra horoscope today weekly leo love horoscope
horoscope in hindi 2017 libra gemini monthly horoscope for april sagittarius career horoscope for this month weekly horoscope for gemini man cancer horoscope for today updated daily tomorrow horoscope for scorpio in urdu aries horoscope weekly career most accurate yearly
horoscope 2017 cancer career horoscope horoscope 8/18/15 daily monkey horoscope shine
tarot 1 card reading
پنجشنبه 18 آبان 1396 12:14 ق.ظ
tarot path to a goal tarot 1 card reading egyptian tarot cards for
sale free pagan tarot reading gothic tarot by joseph vargo free crystal tarot reading tarot
reading adelaide virtual tarot reading oracle tarot
8 of cups feelings tarot forum the star tarot card meaning
keen free online tarot spanish how to read the
angel tarot cards how many different tarot cards are there yes and no
tarot mary greer tarot reversals the empress tarot
in love reading lame 15 tarot de marseille biddy tarot xiv salem tarot
card reading mary astrologer tarot card reader 8 of cups feelings tarot forum tower tarot health reversed tarot meanings leo tarot
reading for today royal fez moroccan tarot deck free lotus tarot cards
tarot root free tarot usa tarot card astrology in hindi biddy tarot queen of pentacles reversed the
empress tarot tattoo 9 of cups tarot love dove history of tarot cards free tarot cards latin knight of wands tarot job six of pentacles tarot card meaning shadowhunters
tarot cards iii the empress tarot card free online fortune telling with
tarot cards tarot xxi universe us games systems inc tarot cards angel tarot reading meaning the priestess tarot card hierophant tarot meaning love knight of
cups tarot cards masonic tarot cards for sale interactive tarot cards online princess of swords biddy
tarot weekly tarot reading scarlet moon
les signes astrologiques les plus gentils
چهارشنبه 17 آبان 1396 11:45 ب.ظ
astrologie voyance bruxelles les signes astrologiques les plus
gentils astrologie scorpion femme amour connaitre son ascendant astrologique chinois signe zodiaque 3 juin gemeau astrologie
signe astrologique signification ceres astrologie signe astrologique balance homme signe astrologique chinois du capricorne signe
astrologique ascendance signe astrologique chinois chien signification signe astrologique ascendant
homme astrologie femme balance homme poisson pierre et signe zodiaque cancer calcul signe astrologique maya compatibilite amoureuse entre signes astrologiques chinois tatouage signe astrologique scorpion homme astrologie couple belier taureau l
astrologie chinoise sagitaire astrologie signe astrologique du
1er janvier astrologie homme belier femme cancer quel signe astrologique
pour juin manga signe astrologique astrologie chinoise lapin de terre signe astrologique
de la balance en anglais signe astrologique japonais dragon ordre des signes du
zodiaque chinois signe astrologique le 25 janvier signe astrologique pour
14 juillet relation signe astrologique meilleur couple signe astrologique signe astrologique date chinois pierro astro
astrologie lion astrologie amour le signe astrologique du mois d'octobre signe zodiaque juin juillet
signe astrologique balance ascendant poisson les signes astrologiques les plus gentils signe astrologique
24 avril quel est mon signe astrologique 21
juin signe astrologique mars poisson prenom signe astrologique vierge astrologie
aout 2017 signe du zodiaque 26 novembre affinites astrologiques signe astrologique taureau ascendant gemeaux theme
astrologique edouard philippe signe astrologique gemeau homme
astrology dainik bhaskar
چهارشنبه 17 آبان 1396 11:42 ب.ظ
free horoscopes astrology numerology and more on your mobile device astrology dainik bhaskar may 30 1974 astrology scorpio ascendant woman vedic
astrology february 21 birthday astrology profile 6th
house rahu in vedic astrology january 17 astrology aquarius weekly
astrology astrological signs date of birth astrology forecasts moon 5th house astrology top 10 astrologers in usa sree lagna vedic astrology sun moon blends virgo cafe astrology tamil astrology
10 porutham astrology for conceiving baby boy greatest astrologer of the
world award free will astrology gemini astrology
name how astrology works quora astrology sign for may 3 famous
astrologer in california free vedic astrology transit predictions july 8 astrology profile free astrology apps for android astrology groups near me astrological aries how astrology works quora libra traits female cafe
astrology yahoo uk astrology libra chinese astrology time of birth
nadi astrology truth chinese astrology 2018 rabbit mole astrology for female on face astrology twins scorpio free astrology dasha predictions astrology what moon am
i chakra astrology calculator calculate ascendant sign in vedic
astrology samiah khan astrologer email address shine yahoo astrology sagittarius daily overview astrology scientific review rob brezsny astrology aquarius california
astrology association coupons sailor uranus astrological sign vedic astrology classes in hyderabad the ottawa sun astrology
jupiter rising astrology astrology when will i
die january 1 1991 astrology
pendentif signe astrologique poisson
چهارشنبه 17 آبان 1396 11:38 ب.ظ
signe astrologique lion ascendant vierge pendentif signe astrologique poisson signe astrologique le 13 mai signe astrologique lion poisson signe astrologique ne 20
janvier pierres semi precieuses et signes astrologiques signe zodiaque avril mai
signe astrologique egyptien bastet les signes du zodiaque les plus gentils 8 decembre signe
astrologique tirage roue astrologique oracle de belline les differents
signes astrologiques dans le monde lion signe astrologique 2017 astrologie homme poisson femme capricorne signe astrologique chinois image 12 avril
quel signe astrologique signe astrologique 28 janvier 11
octobre signe zodiaque astrologie chinoise buffle
de metal 1 mars signe astrologique signe astrologique ascendants 21
mai signe du zodiaque quel est le signe astrologique du 9 juillet astrologie celte quel est le signe
zodiaque du mois de mai astrologie homme vierge femme verseau signe astrologique poisson femme signification sagitaire
signe astrologique maison astrologique 12 en vierge
signe astrologie taureau du jour signe astrologique juillet 14
symbole signe zodiaque lion quel est le meilleur signe astrologique pour une femme
belier astrologie taureau ascendant vierge signe astrologique definition capricorne 8 mai quel signe astrologique signe astrologique avec la lune signe zodiaque personnalite savoir
quel signe astrologique je suis signes astrologiques chinois element poisson signe astrologique mois signe astrologique chinois coq metal signe astrologique aujourd'hui
sagittaire calculer son ascendant astrologique belgique signe zodiaque ascendants caractere signe astrologique balance astrologie+planetes+maisons astrologie wikipedia
taureau ephemeride astrologique pdf astrologie soleil
maison 4
emerald stone vedic astrology
چهارشنبه 17 آبان 1396 10:13 ب.ظ
health astrology by name emerald stone vedic astrology astrology sagittarius august astrology for marriage porutham in tamil 1993 born astrology astrology sign gifts astrology types daily horscope in urdu
astrology celebrity astrologer in mumbai snake astrology 2017 april astrology zone
astrological cosmic calendar new born baby astrology in kannada
leo dates astrology astrology for cancer
today ganeshaspeaks venus jupiter conjunction meaning astrology vedic astrology career analysis horse astrology personality 12 astrological signs
constellations best place to live based on astrology cancer rising astrology place astrological signs and dates list science astrology debate
27 stars astrology astrology for april 20 dream analysis in hindi astrology
sex astrology based on date of birth weekly astrology capricorn astrology sign may 11 astrology stuff venus definition astrology trine houses
in astrology ganesh astrology in kannada what astrological sign is june 25 may 4 1984 astrology baby personalities astrology cancer love astrology july 2017 examples
of astrology astrology themed tarot deck today's love astrology for leo fortune house 5 astrology astrology sagittarius element christian astrology scorpio astrology april 27 wow astrology for lovers serial astrology themed cakes horoscope
birth date astrology venus and saturn in 8th house vedic astrology
astrological meaning of moles free marriage report astrology
tarot y videncia
چهارشنبه 17 آبان 1396 01:10 ق.ظ
vidente israel tv azteca tarot y videncia vidente jade luz
voyance gratuite
سه شنبه 16 آبان 1396 10:57 ب.ظ
guide de la voyance selection 2013 voyance gratuite voyance gratuite et sans attente par telephone
tirada tarot gratis
سه شنبه 16 آبان 1396 10:56 ب.ظ
tarot situacion sentimental tirada tarot gratis sola busca tarot
giordano berti
voyance gratuit
سه شنبه 16 آبان 1396 10:27 ب.ظ
voyance aimee soleil voyance gratuit voyance gratuite telephone sans
attente
tarot amor
سه شنبه 16 آبان 1396 09:14 ب.ظ
tarot divination aleister crowley tarot amor tarot astrologico josnell
voyance gratuite
سه شنبه 16 آبان 1396 07:50 ب.ظ
voyance amour gratuite sms voyance gratuite carte voyance signification le diable
tarot gratuit
سه شنبه 16 آبان 1396 06:51 ب.ظ
tarot avec prenom tarot gratuit etoile tarot amour
tarot y videncia
سه شنبه 16 آبان 1396 06:11 ب.ظ
buena vidente sevilla tarot y videncia vidente laura
ponce
tirage tarot
سه شنبه 16 آبان 1396 03:42 ب.ظ
tarot travail gratuit 2014 tirage tarot tirage en croix tarot signification
voyance gratuite immediate
سه شنبه 16 آبان 1396 02:24 ب.ظ
voyance gratuite par tchat pour le travail voyance gratuite immediate
chat voyance direct gratuit
tirada tarot gratis
سه شنبه 16 آبان 1396 03:36 ق.ظ
chat tarot directo gratis tirada tarot gratis el carro tarot
tarot amor
دوشنبه 15 آبان 1396 11:56 ب.ظ
horoscopos de univision tarot tarot amor rueda dela
fortuna tarot marsella
tarotistas buenos y baratos
پنجشنبه 11 آبان 1396 09:10 ق.ظ
tirada cartas tarot gitano gratis tarotistas buenos y baratos secretos del tarot 9 copas tiradas gratis de tarot los arcanos lectura de
tarot gratis 3 cartas tarot acuario mayo 2016 tarot trabajo gratis alicia galvan tarot si o no gratis alicia galvan tarot
aun me quiere tarot de las runas gratis tirada de tarot gratis del si o no tarot cristina gallego tarot del amor sincero gratis tarot gratis por correo electronico horoscopos y tarot gratis 2016 significado luna tarot marsella
rider waite tarot guide pdf salvador dali tarot tarot cartas
de embarazo interpretacion carta tarot el sol tarot adivina tu futuro tarot gratis dinero 2016 que significa la muerte
en el tarot del amor horoscopo videncia tarot semanal tirada tarot negocios tarot jitano tarot gratis
para conseguir trabajo leer cartas del tarot en linea gratis
tarot del si o no gratis el oraculo significado del tarot egipcio 78 tarot karti ac tarot gitano de hoy gratis tarot horoscopo
cancer julio 2017 tarot futuro cercano tarot los arcanos amor ver futuro las cartas de
tarot gratis cartomancia tu porvenir segun las cartas tarot
amor gratis gitano 2015 facebook tarot los arcanos tarot amor
si o no gratis tarot egipcio jeremy mitchell pdf consulta en persona tarot madrid tarot
y horoscopo del dia gratis cartas del tarot almas gemelas leer cartas del tarot gratis
cartomancia tarot cristina villalta videncia tarot
gratis on line consulta cartas tarot trabajo rueda dela fortuna tarot significado tarot barcelona rosana
tarot libra julio
پنجشنبه 11 آبان 1396 07:04 ق.ظ
cartas del tarot de marsella pdf tarot libra julio tarot tirada cruzada tarot por celular uruguay tarot
garden niki de saint videncia tarot en linea gratis tarot virtual gratis del
amor los arcanos horoscopos tarot y runas gratis tarot arabe 2016
thoth tarot book pdf tarot gratis 2015 tarot carta 15 diablo horoscopo del dia y tirada de tarot
gratis aprender tarot paso a paso pdf leer el tarot de hoy gratis tarot embarazo gratis momento
sin email foro consulta tarot gratis embarazo tarot los arcanos cruz celta tarot gratis trabajo hoy significado de
todas las cartas del tarot tarot del amor los arcanos 2015 juego del tarot del amor
gratis tarot visconti horoscopo del dia y tirada de tarot gratis cartas tarot gitano gratis
tarot y horoscopo gratis 2014 el tarot de libra para manana reina de bastos tarot elisabet rojo mejor tarotista 2016 tarotista barcelona punto tarot cancer
septiembre 2015 cursos tarot significado cartas de tarot pdf el mago tarot
egipcio marie claire tarot cartas tarot amor arcanos
tarot los enamorados jodorowsky tarot gratis on line del amor tirada
de tarot de 10 cartas gratis youtube cartas tarot gratis todo sobre el
tarot tarot gratis trabajo 2015 tarot consultas lisboa tarot gratis
los arcanos la encrucijada tarot visa fiable
y economico tarot amor gratis 5 cartas tarot alicia galvan salud amor trabajo reina bastos tarot amor leer mi carta del
tarot tarot gratis del amor preguntas si o no
site rencontre nord 59 gratuit
پنجشنبه 11 آبان 1396 04:07 ق.ظ
site de rencontre gatuit site rencontre nord 59
gratuit rencontre femme sur nice agence rencontre cupidon saguenay rencontre fitness rencontre lyon site de rencontre sport gratuit site de rencontre gratuit sans inscription coco annonce rencontre bdsm numero gratuit pour rencontre classement sites de rencontres site pour rencontrer des hommes ages appli rencontre gratuite
windows phone site de rencontre loire rencontre homme carhaix site de rencontre
gratuit 100 non payant rencontre geekette salon de rencontre gratuit rencontres 22 ans top annonce rencontre 27 christophe
colomb rencontre avec les indiens comment rencontrer un mec sur facebook
ou rencontrer des trans site de rencontre gratuit dans 02
rencontres seniors sud ouest rencontres sans inscription rencontre de femme gratuite
site de rencontre avec etudiante meetic site de rencontre homme appli rencontre 24h top 20 site de rencontre gratuit rencontre
amicale royan rencontres coquines bordeaux rencontre 10 a 15 ans rencontre catholique divorce
site de rencontre asiatique rencontre secrete
saguenay agence rencontre femmes de l'est site
de rencontre gratuit pour baiser rencontre travestie toulouse site de rencontre nord pas
de calais rencontre du monde montpellier site de rencontre gratuit 88 vittel belle rencontre
rencontre esperance paris site de rencontre
homme dubai comment rencontrer une fille russe rencontre travestie toulouse site de rencontre gratuit pour 13 ans vais je rencontrer quelqu'un tarot gratuit
pregunta tarot trabajo
پنجشنبه 11 آبان 1396 12:04 ق.ظ
tarot muy economico pregunta tarot trabajo tirada de tarot salud horoscopo diario amor tarot
amigo reina de copas tarot rider la emperatriz invertida en el tarot tirada tarot futuro amor el mejor tarot on line gratis tirada de tarot gratis
futuro inmediato tarot gratis del oraculo horoskop 2015 tarot
darmowy tarot gratis para parejas numero 9
del tarot dnevni ljubavni horoskop tarot sudbine el emperador tarot libro abierto
el tarot gitano gratis tarot del amor trusted tarot tarot arcano 6 significado tarot sin preguntas 24 horas tarot
egipcio significado de las cartas pdf horoskop tarot 2017 tarotista en valencia tirada del
tarot para el dia de hoy tirada zodiacal tarot tarot los
arcanos brasil comprar cartas de tarot en quito sagitario hoy tarot amigo todos los tarotistas tarot mensual 2015 tarot hadas del amor es verdad la lectura del tarot tarot
gratis del amor para capricornio tarot diccionario de los suenos tarot arthur edward waite pdf curso de tarot
terapeutico on line cartas tarot gratis gitano lectura de cartas gratis tarot youtube cartas tarot
gratis venta de cartas de tarot de marsella tarot gratis del
dia 2015 gratis tarot gitano o mago no tarot do amor tarot la fuerza jodorowsky
tarot hadas del amor tarot el oraculo del amor curso tarot
marsella barcelona tarot de tiziana el sol o mago no tarot do amor tarot
egipcio gratis 2015 tarot gratis angel gabriel novoa
how to use voyager tarot cards
چهارشنبه 10 آبان 1396 10:48 ب.ظ
tarot keywords minor arcana how to use voyager tarot cards free tarot card reading for wealth the temperance tarot dragon tarot
card box tarot nyc horoscope signs tarot cards cards of cups tarot
tarot text jobs uk tarot reader gifts tarot emperor feelings aquarian tarot deck for sale does he want me
back tarot spread swords in back tarot card live tarot yes no pokemon tarot judgment love tarot tarot readers wanted 9 wands love tarot meaning the hanged man reversed biddy tarot free tarot reading major arcana playing
card tarot meaning the world card tarot meaning tarot card meanings 8 cups tarot card meanings the lovers present learn tarot card reading singapore luis
royo tarot cards best set of tarot cards death tarot reversed free horoscopes astrology tarot reading tarot card ios app what is
the meaning of all tarot cards beginner tarot card
spreads the meaning of the major arcana tarot cards magic tarot deck cards of cups
tarot old english tarot deck lame 10 tarot de marseille monthly tarot reading august 2017 tarot card reading everett instant answer tarot yes or no free online tarot card reading lotus 5 of pentacles tarot royal road how do i learn tarot cards quick tarot card reading courses on tarot card reading the hanged man tarot card reversed vision quest tarot card meaning minor arcana tarot cards tarot cards meaning lovers
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo